Diese Seite drucken

Mundartnachmittag fand reges Interesse.

Lachen ohne Ende beim Mundartnachmittag im Kulturhaus Höngen, über 70 Personen waren hellauf begeistert. 

Josef Lippertz, Theo Jessen, der Mundartchor „Selfkantplatt“ (Titelbild), Willi Küsters, Finy Meuwissen und Maria Rodriges,  Lambert Spykers und Heinz Meid überzeugten das Publikum.

Ein paar wenige Beispiele aus dem tollen Programm:

 

 

Dä kleene Jan

 

Van Haasteroa dä kleene Jan

Häät eene nüje Anzug aan.

 

„Jung“ säät die Mamm „ du witts Bescheed:

Wenn dich nue eene vroage deet,

 

Neet, däs du van däe Anzug säes,

Des du demm van het Holles häes.“

 

„Nee , Mamm“, säät Jan, „dett duan ich neet.“

Doa iesch truaf ich Tant Adelheed.

 

Se kiek - un kiek, - sägg säed se, - Jan,

Wie? - eene nüje Anzug aan?

 

Dä steet dich goat. Merr dett Facong,

Dät is sue richtig Holles, Jung.

 

„Och nee, sach ich, - waes du neet säes,

Ich bönn doch selfs dorbie gewäes.

 

Van`t Holles -  is däe Anzug neet,-

Dä is van - Sitterd,- Tant Adelheed.“  

 

 

 Düres

 

Pestuar stung het Sunjigsmörges noa de Vröhmes aan de Vinster.

Doa soag hä Düres mit eene schwoare Sack op de Röck langs goan.

Demm hau hä al lang neet mie in de Kirk gesihn.

Dorum reep hä: hej Düres kumm enns inn.

Wie hä benne woar vroagde Pestuar hem woa hä vandann köem, un wat hä

op Sunjigmörge sua vröeg al met dä sack schleepde.

Wie Düres beguasch te Kalle merkde Pestuar dät hä noa Schnaps rüekde.

Düres dreehde gett rund want hä wilde neet segge wat in dä Sack woar.

Dänn koam Düres dermit uut-- dät hä  Kruate uut een Miet geklaut häj

vür de Knijn.

Pestuar beguasch te schubbe,

 --dät me sua get neet deet

-- un wie me sue vröeg het mörges al noa Schnaps rüecke koasch

-- un det alles het Sunjigs.

Um nuu op een anger Thema te kumme vroagde Düres--aan Pestuar:

Heer ihr sid toch geliehrd, kunnt ihr mich neet segge wat Ischias is?

Pestuar dach-- nu zal ich dich ens effe bescheed segge un beguasch:

Det kriege mer sunne die

--het Sunjigmörges al noa Schnaps rüeke

--niks kunne loate ligge -waat neet van hönn is

--te vual sien vüer de Wirke

--neet getrowd sien

--un de Vrowlüj op de Stroat noagaape

--niksnötsig de ganzen daag mer erumligge

--niks vatzüenlicks gelierd höbbe

--un angere mer de Woarheed wille segge

--Unn----

Pestuar koam nuu richtig in vaart.

Doa sach Düres bedröppelt: ich hauw ja bluas gevroagd,

weil ich in de Zeitung gelese höbb,

dät de Böschöpp van Oake krank zouw sien.

Pestur meende: Waat häät dä dänn, doa weet ich niks vanaaf.

 

                                Ischias

 

 

Ravioli

 

Gott un Petrus sitte um middig aan denn Dösch vür het Eete.

 

Doa säät Gott: Alwejer Ravioli, 

 

kunnst du neet get angesch kooke,

 

in de Höll wüerd jeden Daag vrisch gekookt.

 

Det luant sich vür us twee neet!

 

 

HE